(Chinhphu.vn) – Thương nhân nước ngoài bao gồm cá nhân (có đăng ký kinh doanh hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận) thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP và việc xác định thương nhân nước ngoài sẽ căn cứ theo pháp luật nước ngoài.

Công ty TNHH Law Plus là đơn vị tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam. Khách hàng của Công ty là cá nhân kinh doanh tại Hawaii (Mỹ), có giấy phép hoạt động kinh doanh với tư cách cá nhân theo pháp luật Hawaii, muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để thực hiện hoạt động nghiên cứu thị trường trong lĩnh vực đang kinh doanh.

Tuy nhiên, khi trao đổi để chuẩn bị nộp hồ sơ đến với Sở Công Thương TPHCM thì được phản hồi là thương nhân nước ngoài là cá nhân không được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam mà phải là thương nhân tổ chức (công ty).

Theo Công ty tham khảo, tại Nghị định số 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quyền thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau: "Thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam theo cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên", mà "thương nhân" được hiểu là bao gồm "Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh" (Điều 6, Luật Thương Mại 2005).

Như vậy thương nhân nước ngoài là cá nhân có quyền thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Law Plus đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn để Công ty và các đơn vị liên quan có cơ sở thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 16, Luật Thương mại năm 2005 quy định “Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận”.

Khoản 1, Điều 6 Luật Thương mại năm 2005 quy định “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh theo quy định này, thương nhân không chỉ giới hạn là tổ chức.

Theo quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP về điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện quy định “Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận”.

Đồng thời, Điều 10 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP về hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện quy định bao gồm “Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài”.

Theo các quy định trên, thương nhân nước ngoài bao gồm cá nhân (có đăng ký kinh doanh hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận) thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP và việc xác định thương nhân nước ngoài sẽ căn cứ theo pháp luật nước ngoài.

Trong trường hợp thương nhân nước ngoài có nhu cầu thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, đề nghị thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 07/2016/NĐ-CP để cơ quan có thẩm quyền cấp phép xem xét việc cấp phép theo đúng quy định pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thương nhân