(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Thành Đạt, công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, hỏi: Việc đề xuất bổ nhiệm Giám đốc Sở NNPTNT kiêm nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) chuyên ngành, một số cán bộ của Sở và Chi cục Thủy lợi kiêm nhiệm công tác tại Ban QLDA có phù hợp với quy định không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức QLDA đầu tư xây dựng quy định, cán bộ, viên chức trong biên chế Ban QLDA chuyên ngành, khu vực không được kiêm nhiệm các chức danh, nhiệm vụ công tác khác ngoài nhiệm vụ QLDA.

Theo đó, việc đề xuất bổ nhiệm Giám đốc Sở kiêm nhiệm Giám đốc Ban QLDA cũng như các cán bộ trong Sở làm nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác QLDA tại Ban QLDA chuyên ngành, khu vực là không phù hợp.

Chinhphu.vn