(Chinhphu.vn) – Theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, cử nhân X-quang có trình độ đại học được đọc và mô tả chẩn đoán. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sĩ X-quang thì bác sĩ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh.

Theo phản ánh của Công ty CP Bệnh viện Bắc Mỹ (TPHCM), Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế có quy định:

“Điều 23a. Điều kiện chung để cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, Phòng X-quang: Là bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc cử nhân X-quang trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ hành nghề;

d) Cử nhân X-quang có trình độ đại học được đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sĩ X-quang thì bác sĩ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh”.

Công ty CP Bệnh viện Bắc Mỹ thực hiện điều khoản này nhưng BHXH không đồng ý thanh toán cho Công ty với lý do trái với Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Bệnh viện Bắc Mỹ hỏi, Công ty thực hiện như vậy có đúng luật không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Tiết 10, Điểm 3, Mục a, Khoản 3, Điều 23a Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế quy định về nhân lực đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X-quang là bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc cử nhân X-quang trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ hành nghề.

Cũng tại Mục d khoản này quy định cử nhân X-quang có trình độ đại học được đọc và mô tả chẩn đoán. Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sĩ X-quang thì bác sĩ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh. Đây là nội dung của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuận lợi trong việc kinh doanh và phát triển.

Theo kiến nghị của Công ty CP Bệnh viện Bắc Mỹ, Công ty thực hiện theo quy định này nhưng không được BHXH thanh toán. Đề nghị Công ty liên hệ với BHXH và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: X.quang , chẩn đoán hình ảnh , bác sĩ