(Chinhphu.vn) - Thủ trưởng tất cả cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm thu Quỹ của người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý và chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc vào tài khoản cấp huyện do ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền theo quy định.

Tại Khoản 2, Điều 8 Nghị định 94/2014/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai quy định:

"Điều 8. Quản lý thu, kế hoạch thu nộp Quỹ

2. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý và chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc vào tài khoản cấp huyện do UBND cấp tỉnh ủy quyền".

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Phụ tùng xe máy – ô tô Showa Việt Nam hỏi, theo quy định trên tất cả doanh nghiệp có trách nhiệm thu Quỹ phòng, chống thiên tai của người lao động hay chỉ áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trong lực lượng vũ trang?

Trường hợp doanh nghiệp có trách nhiệm thu Quỹ của người lao động nhưng người lao động không đồng ý nộp thì doanh nghiệp có phải chịu trách nhiệm pháp lý nào không?

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Đối tượng “nhân viên trong lực lượng vũ trang” là một trong sáu đối tượng bắt buộc đóng Quỹ phòng, chống thiên tai được quy định tại Khoản 2, Điều 8 Nghị định 94/2014/NĐ-CP bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang.

Do vậy, Thủ trưởng tất cả cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm thu Quỹ của người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý và chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc vào tài khoản cấp huyện do ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền theo quy định.

Việc đóng góp Quỹ là quy định bắt buộc, đã được nêu cụ thể tại Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CP. Đối với những tổ chức cá nhân không nộp Quỹ hoặc cố tình chây ỳ sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Quỹ , phòng chống thiên tai , người lao động , công trình thủy lợi