"Tập trung cải cách hành chính,
tạo mọi thuận lợi cho
người dân và doanh nghiệp"